การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

"งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0"

The 3rd Suan Dusit Academic National Conference 2018

"Innovative and Interdisciplinary Research towards a value-based Thailand 4.0"

Keynote Speaker

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ประวัติวิทยากร

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา

ประวัติวิทยากร

*** ประกาศ ***


1. นักวิจัยสามารถนำรถยนต์ไปจอดที่ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไปโดยแสดงบัตรจอดนี้ คลิกดาวน์โหลดบัตรจอดรถ (ที่จอดรถศูนย์วิทยาศาสตร์อาจไม่เพียงพอขออภัยในความไม่สะดวก)
2. นักวิจัยสามารถตรวจสอบสถานะการประเมินในเมนูผลการประเมินของท่าน และรายละเอียดการประเมินได้ทางอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน
3. นักวิจัยที่ลงทะเบียนส่งบทความวิจัยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม กรุณายกเลิกกรุณายกเลิกในระบบ
4. ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ได้ส่งบทความวิจัย หรือเป็นผู้ร่วมวิจัยที่ประสงค์เข้าร่วมงานกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ

  กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ


 1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมีและเภสัช
 4. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 5. การศึกษา
 6. สังคมศาสตร์

MOU Universityรูปแบบการดำเนินการประชุม


 • การบรรยายพิเศษ

 • การนำเสนอแบบบรรยาย

 • การนำเสนอแบบโปสเตอร์

 • นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

 • บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์

สถานที่จัดงาน

Hall 4 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์