การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4

"ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านงานวิจัย"

The 4th Suan Dusit National Academic Conference 2019

"Following the King's Philosophy Improving the Quality of Life Increasing Productivity through Innovation Promoting Economic Prosperity through Excellent Research"

  Keynote Speaker


ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์

  กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ


 • สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์
 • สาขาศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมี และเภสัช
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดขอบเขตแต่ละกลุ่มสาขา

  กำหนดการส่งบทความวิจัย


กำหนดการส่งบทความวิจัย

***กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต SDNC2019***

***กำหนดการการนำเสนอแบบบรรยาย***

***กำหนดการการนำเสนอแบบโปสเตอร์***

นักวิจัยสามารถนำรถยนต์ไปจอดที่ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไปโดยแสดงบัตรจอดนี้ คลิกดาวน์โหลดบัตรจอดรถ (ที่จอดรถศูนย์วิทยาศาสตร์อาจไม่เพียงพอขออภัยในความไม่สะดวก)

MOU University


Sponsors


Journals SDNC2019


รูปแบบการดำเนินการประชุม


 • การบรรยายพิเศษ

 • การนำเสนอแบบบรรยาย

 • การนำเสนอแบบโปสเตอร์

 • นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

 • บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์

สถานที่จัดงาน

Hall 4 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Email : sdnc2019@dusit.ac.th
โทรศัพท์ : 098-556-3776
แฟกซ์ : (662)-423-9419
***ติดต่อในเวลาราชการ