รายละเอียดงานสัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3
รายละเอียด :

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0

The 3rd Suan Dusit Academic National Conference 2018

“Innovative and Interdisciplinary Research towards a value-based Thailand 4.0”

          วันที่ 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ Hall4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

 1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมี และเภสัช
 4. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 5. การศึกษา
 6. สังคมศาสตร์

กำหนดการและวิธีการส่งผลงาน

1 เม.ย. – 20 ก.ค. 2561           เปิดรับบทความวิจัย (Full Paper) โดยส่งผลงานทางเว็บไซต์

1 เม.ย. – 20 มิ.ย. 2561           เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็มทางเว็บไซต์ http://conference.dusit.ac.th/sdnc2018

20 มิ.ย. 2561                         วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม

16 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2561          ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย

21 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2561          แจ้งผลการตอบรับผู้ผ่านการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม

15 ก.ค. 2561                        วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (ฉบับแก้ไข)

20 ก.ค. 2561                        วันสุดท้ายของการตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการและรับชำระเงินค่าลงทะเบียน

31 ก.ค. 2561                        ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ

รูปแบบการดำเนินการประชุม

 1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Lectures)
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 4. นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 5. บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

ประเภทผู้สมัคร ค่าลงทะเบียน (บาท)
บุคคลทั่วไป 3,500
นักศึกษา 1,500

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ประเภทผู้สมัคร ค่าลงทะเบียน (บาท)
บุคคลทั่วไป 800

หมายเหตุ : ส่งผลงานทางวิชาการก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มีส่วนลด 10%

มีการคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ 2

กำหนดเวลาสิ้นสุดการส่งบทความวิจัย : 20/06/2018
กำหนดเวลาแก้ไขบทความวิจัย : 20/07/2018
กำหนดเวลาสิ้นสุดลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา : 31/07/2018
วันที่จัดงาน : 31/07/2018 - 31/07/2018
เวลาจัดงาน : 07:30 - 18:00
รับลงทะเบียน : 1000 คน
คงเหลือ : 998 คน